سامانه ها
لینک های مفید
خدمات الکترونیک

بندرلنگه-  بلوار امام خمینی - خیابان پزشک - شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرلنگه

 تلفن تماس: 12-07644243011

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences -. All rights reserved